Användaravtal

Användaravtal

For the english version of this user agreement, follow this link:  User agreement

Inledning

Detta avtal, Traderas Användaravtal, Traderas Integritetspolicy och alla andra policys som finns tillgängliga på vår webbplats innehåller de villkor enligt vilka Tradera erbjuder dig tillgång till Traderas webbplatser, marknadsplatstjänster, applikationer och verktyg (”Tjänsterna”). Du hittar våra policys här. Alla policys inklusive Traderas Integritetspolicy utgör en del av detta Användaravtal.  Genom att använda Tjänsterna godkänner du detta Användaravtal. Du ingår avtal med Tradera Marketplace AB (organisationsnummer 556569-4642), Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm (”Tradera” respektive ”vi”). 

Innan du betalar för ett köpt föremål eller får en utbetalning för ett sålt föremål måste du även godkänna Traderas Villkor för betalningar. Beroende på om du är bosatt i Sverige eller utomlands kommer olika Villkor för betalningar att tillämpas. För kunder bosatta i Sverige gäller enbart (i) ”Villkor för betalningar (kunder bosatta i Sverige)” och för kunder bosatta utomlands gäller enbart (ii) ”Villkor för betalningar (kunder bosatta utomlands)”. Det är enbart Villkor för betalningar (kunder bosatta i Sverige) som reglerar Traderas egna betaltjänst. 

Detta Användaravtal gäller från 8 maj 2023. Den tidigare versionen av Användaravtalet tillämpas för perioden 16 november 2022 till 7 maj 2023.

Omfattning

Tradera är en marknadsplats som gör det möjligt för användare att saluföra, sälja och köpa i princip vad som helst till flera olika prismodeller och platser. Tradera är inte en auktionsförrättare i traditionell mening.

Tradera äger inte något av de föremål som saluförs eller säljs genom Tradera. Köpeavtalen ingås direkt mellan köpare och säljare.

Vi kan ge vägledning om priser, prissättning, annonsering och andra frågor som en del av våra Tjänster. Sådan vägledning tillhandahålls endast för din information och du kan välja att inte följa den. Tradera granskar inte användarnas annonser eller innehåll. Vi kan hjälpa till att lösa tvister mellan användare, men Tradera har ingen kontroll över och garanterar inte att de föremål som annonseras finns, har en viss kvalitet, är säkra eller lagliga; att användarnas innehåll, annonser eller omdömen är riktiga och sanningsenliga; säljarnas möjlighet att sälja föremålen; eller att köpare eller säljare faktiskt kommer att genomföra en transaktion eller returnera ett föremål.

Att använda Tradera

När du använder eller har tillgång till Tjänsterna ska du inte:

 • publicera, saluföra eller ladda upp innehåll eller föremål i felaktiga kategorier eller områden på vår webbplats;
 • bryta mot eller kringgå lagar, tredje mans rättigheter eller våra policys;
 • sälja föremål som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller på annat sätt göra intrång i tredje mans upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immateriell rättighet;
 • använda våra Tjänster om du inte kan ingå bindande avtal, eller tillfälligt eller permanent har stängts av från Tjänsterna;
 • underlåta att betala för föremål som du har köpt, om inte säljaren har ändrat objektbeskrivningen väsentligt efter ditt bud, ett tydligt skrivfel har gjorts eller om du inte kan kontakta säljaren (se våra regler för Köpare);
 • underlåta att leverera föremål som du har sålt, om inte köparen underlåter att följa de villkor som du angivit i annonsen eller om du inte kan kontakta köparen;
 • manipulera ett föremåls pris eller andra användares annonser;
 • publicera eller använda falskt, felaktigt, vilseledande eller kränkande innehåll eller uppgifter;
 • vidta åtgärder som kan underminera värderings- eller omdömessystemen (se våra policys för omdömen);
 • överlåta ditt Traderakonto (innefattande omdömen) och användar-ID till en annan person utan vårt samtycke;
 • tillåta, direkt eller indirekt, en annan person att använda ditt användar-ID eller lösenord;
 • skicka eller publicera skräppost, oönskade meddelanden, massmeddelanden, kedjebrev eller pyramidspel;
 • distribuera eller publicera virus eller annan teknik som kan skada Tradera, eller Traderas användares intressen eller tillgångar;
 • använda automatiserade metoder såsom skrapning, robotar eller spindlar för att få tillgång till våra Tjänster för något ändamål. Du ska inte heller kringgå våra skydd mot automatiserade metoder, hindra eller störa hur våra Tjänster fungerar eller lägga en orimligt stor last på vår infrastruktur;
 • exportera eller återexportera någon av Traderas applikationer eller verktyg förutom i enlighet med de exportkontrollregler som gäller för berörd jurisdiktion och i enlighet med de regler och begränsningar som framgår på webbplatsen;
 • kopiera, ändra eller tillgängliggöra (a) rättigheter eller innehåll hänförligt till våra Tjänster eller (b) Traderas verk, fotografier, bilder, varumärken, texter eller annat innehåll från Tradera;
 • kopiera, reproducera, ändra, bearbeta, översätta, överföra, allmänt tillgängliggöra eller framföra något innehåll (med undantag för ditt eget innehåll) från Tradera, Traderas Tjänster eller tredje man, utan att i förväg inhämta uttryckligt skriftligt samtycke från Tradera eller, i tillämpliga fall, berörd tredje man;
 • återförsälja eller vidarelicensiera någon av Traderas applikationer eller någon information eller mjukvara som hör till sådana applikationer; eller
 • utan samtycke samla in information om användare, t ex e-postadresser.

Om du registrerar dig hos Tradera som företagsanvändare, bekräftar du att du har behörighet och befogenhet att företräda och binda företaget till detta Användaravtal. Om du bedriver näringsverksamhet på Tradera, så måste du följa de lagar som gäller för handel på den webbplats som du använder.

Vi kommer att börja tillhandahålla våra Tjänster till dig så snart du har godkänt detta Användaravtal. Om inte du och Tradera kommer överens om annat så samtycker du till att du inte har rätt att ångra detta Användaravtal enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) efter det att vi har börjat tillhandahålla Tjänsterna.

Vi förbehåller oss rätten att stänga konton som inte kan bekräftas eller som inte har använts under 12 månader samt att ändra eller upphöra att tillhandahålla Traderas Tjänster helt eller delvis. Om Tradera väsentligt ändrar eller upphör att tillhandahålla Tjänsterna avser Tradera att meddela dig i förväg enligt avsnitt Övrigt nedan.

Du har rätt att avsluta ditt användarkonto hos Tradera när du vill, genom att meddela det till oss via vår Kundservice. Innan kontot avslutas måste du ha avslutat samtliga dina pågående försäljningar, budgivningar och köp och vi ska också ha erhållit betalning för alla utestående avgifter. Du har därefter inte rätt att lägga bud, köpa eller lista nya föremål för försäljning.

Missbruk av Tradera

Allmänt

Vi kan begränsa, stänga eller säga upp våra Tjänster och användarkonton, begränsa eller förbjuda tillgång till och din användning av våra Tjänster, stoppa bud och ta bort annonser, fördröja eller ta bort innehåll som finns på webbplatsen, ta bort särskilda statusuppdateringar som hör till ett konto, minska eller ta bort rabatter och vidta tekniska samt rättsliga åtgärder för att hindra dig från att använda våra Tjänster om:

 • vi anser att du orsakar problem eller risker för skadeståndsskyldighet;
 • vi anser att sådana begränsningar kommer att öka säkerheten för Traderas användare eller minska risken för att vi eller Traderas användare ådrar sig betalningsskyldighet;
 • vi anser att du gör intrång i tredje mans rätt;
 • vi anser att du agerar i strid med ändamålet med detta Användaravtal eller våra policys eller kränker våra anställda eller användare;
 • vi, trots våra rimliga ansträngningar, inte kan bekräfta information som du tillhandahåller till oss; eller
 • du inte betalar avgifterna för våra Tjänster när de förfaller till betalning.

Denna bestämmelse ska inte begränsa andra påföljder som Tradera har rätt till.

När en fråga uppstår som rör en köpare eller säljare kan vi, när vi tillämpar våra policys, ta hänsyn till tidigare händelser och de särskilda omständigheterna i det aktuella fallet. Vi kan välja att ha överseende med brott mot våra policys och agerar på det sätt som vi anser är mest lämpligt för både säljare och köpare.

Om du är säljare

Utöver möjligheterna att säga upp eller begränsa Tjänsterna enligt vad som framgår ovan under ”Allmänt”, har vi, utan skyldighet till återbetalning, rätt att säga upp Tjänsterna, helt eller delvis, och förvägra dig att sälja ytterligare varor på Tradera om du (i) av någon anledning kan antas vara på obestånd, (ii) bryter mot villkoren i dessa Användarvillkor inklusive Villkor för betalningar (kunder bosatta i Sverige) eller Villkor för betalningar (företag och kunder bosatta utomlands), beroende på vilka villkor för betalningar som är tillämpliga, eller om Tradera har anledning att anta att du kommer att bryta mot sådana villkor (iii) förser Tradera med felaktig eller missledande information eller döljer relevanta omständigheter, eller (iv) erbjuder varor eller tjänster som står i strid med Traderas vid var tid gällande etiska policy för respektive land, eller annars agerar på ett sätt som rimligen, direkt eller indirekt, kan anses stå i konflikt med vedertagna regler från kortföretagen eller från deras branschorganisation eller några andra tillämpliga betaltjänstvillkor som är relevanta för Tradera (gällande Traderas etiska policy tillhandahålls denna mot förfrågan). Tradera har rätt att få tillgång till information från dig som säljare för att kunna avgöra om du bryter mot dessa Användarvillkor inklusive Villkor för betalningar (kunder bosatta i Sverige) eller Villkor för betalningar (företag och kunder bosatta utomlands), beroende på vilka villkor för betalningar som är tillämpliga.

Avbrytande eller begränsning av företagsanvändares användning av Tjänsterna

Ett beslut om att, helt eller delvis, avbryta eller begränsa en företagsanvändares användning av Tjänsterna kommer att meddelas den berörda företagsanvändaren senast när beslutet träder i kraft med en redogörelse för skälen till beslutet.

Ett beslut om att, helt eller delvis, avsluta en företagsanvändares användning av Tjänsterna kommer meddelas till den berörda företagsanvändaren senast 30 dagar före beslutet får verkan, med en redogörelse för skälen till beslutet. Varseltiden på 30 dagar gäller dock inte om:

 • avslutningen orsakas av en rättslig skyldighet som kräver att Tradera avslutar tillhandahållandet av hela sin Tjänst till en viss företagsanvändare på ett sätt som inte tillåter Tradera att respektera varseltiden;
 • Tradera utövar en rätt till avslutande av tvingande skäl enligt nationell lagstiftning som överensstämmer med EU-lagstiftningen;
 • Tradera kan visa att den berörda företagsanvändaren vid upprepade tillfällen har överträtt de tillämpliga villkoren, vilket lett till att tillhandahållandet av hela Tjänsten i fråga avslutats.

Om varseltiden inte är tillämplig kommer Tradera att utan onödigt dröjsmål ge den berörda företagsanvändaren en motivering till detta beslut.

Tradera är inte skyldig att tillhandahålla skälen för beslutet att avbryta, begränsa eller avsluta en företagsanvändares användning av Tjänsterna om Tradera har en rättslig skyldighet att inte tillhandahålla specifika fakta eller omständigheter eller hänvisningen till det eller de tillämpliga skälen, eller om Tradera kan visa att företagsanvändaren vid upprepade tillfällen har åsidosatt dessa Användarvillkor, Villkor för betalningar (kunder bosatta i Sverige) eller Villkor för betalningar (företag och kunder bosatta utomlands), beroende på vilka villkor för betalningar som är tillämpliga, vilket lett till att Tjänsterna i fråga avslutats i sin helhet.

Avgifter och fakturering

De avgifter vi tar ut för användning av våra Tjänster framgår av våra prislistor för privatpersoner och företagsanvändare. Vi kan ändra våra avgifter från tid till annan genom att publicera ändringarna på Traderas webbplats eller skicka informationen med e-post 30 dagar i förväg. Genom att fortsätta använda Tjänsterna efter att de nya avgifterna börjar gälla godkänner du de nya avgifterna.

Genom att använda Tjänsterna godkänner du våra faktureringsrutiner och betalningsvillkor vilka framgår av vår Fakturerings- & betalningspolicy. Du godkänner att du får tillgång till fakturorna via våra Tjänster och att vi kan skicka elektroniska fakturor till dig via e-post.

Villkor för annonsering

När du erbjuder en vara till försäljning accepterar du att följa våra regler för säljare och att:

 • du är ansvarig för innehållet i annonsen och accepterar att annonsera i enlighet med våra policys för förbjudna och otillåtna objekt eller annonsupplägg;
 • din annons inte blir direkt sökbar via sökord eller kategori förrän efter upp till 24 timmar. Tradera garanterar inte att annonsen finns tillgänglig en viss tid;
 • när och om din annons kommer upp i sökresultat på Tradera eller internet kan bero på faktorer såsom annonsformat, rubrik, budaktivitet, sluttid, sökord, pris och fraktkostnad, värdering och omdömen om dig som säljare;
 • vissa valfria uppgraderingstjänster kommer bara att synas på vissa av Traderas Tjänster;
 • vissa Tjänster förutsätter att du ingår ett särskilt avtal med tredje man och sådan tredje man avgör om du får tillgång till sådana tjänster;
 • du behöver godkänna de villkor som gäller för det betalningssätt som du väljer när du annonserar, säljer och tar emot betalning för föremål som du säljer;
 • vi har rätt att komma överens med tredje man som tillhandahåller betalningslösningar på Tradera att de ska innehålla delar av den ersättning som de ska betala till dig från köpare och att de ska använda sådan innehållen betalning för att betala de avgifter som du är skyldig oss direkt till Tradera, och i tillämpliga fall har vi även rätt att innehålla delar av den ersättning som ska betalas till dig från köpare för att betala de avgifter som du är skyldig oss; och
 • begränsningar kring vilka typer av Tjänster och vilken funktionalitet du har möjlighet att använda kan förekomma baserat på ditt användande av Tjänsterna.

Villkor för köp

När du köper ett föremål godkänner du att följa våra regler för Köpare och att:

 • du ansvarar för att läsa hela annonsen innan du lägger ett bud på eller förbinder dig att köpa ett föremål;
 • du ingår ett bindande avtal att köpa ett föremål när du går med på att köpa ett föremål eller om du lägger det vinnande budet (eller ditt bud accepteras på annat sätt);
 • vissa Tjänster förutsätter att du ingår ett särskilt avtal med tredje man och att sådan tredje man avgör om, och i vilken omfattning, du får tillgång till sådana tjänster; och
 • du behöver godkänna de villkor som gäller för det betalningssätt som du använder när du köper ett föremål (du hittar mer information i Villkor för betalningar (kunder bosatta i Sverige) eller Villkor för betalningar (företag och kunder bosatta utomlands), beroende på vilka villkor för betalningar som är tillämpliga för dig); och
 • du godkänner de villkor som gäller för det fraktalternativ du valt när du köper ett föremål.

Köp och försäljning internationellt

Det är lagligt att sälja vissa varor till andra länder. Säljare och köpare ansvarar för att följa alla lagar och regler som gäller för internationell försäljning, köp och frakt av föremål.

Tradera kan komma att innehålla funktionalitet, genom tjänster eller automatiska verktyg tillhandahållna av tredje man, som möjliggör för annonser och annat innehåll på Tradera att helt eller delvis översättas till andra språk. Användare har i sådana fall möjlighet att själva välja att använda sådana tjänster eller verktyg. Tradera garanterar inte tillgången till översättning eller att översättningarna blir korrekta. Användare använder alla sådana tjänster på egen risk.

Innehåll

Tradera skall ha rätt, men ingen skyldighet, att kommersiellt använda allt innehåll du tillhandahåller till oss eller gör åtkomligt för oss genom din användning av Tjänsterna, t ex vid publicering av annonser eller saluförande, köp och/eller försäljning av varor och tjänster. Med ”innehåll” skall enligt detta Användaravtal förstås all information (inklusive men inte begränsat till fotografier, bilder, texter, ord, video, data, koncept, idéer, teknik, databaser och varumärken).

Du upplåter härmed åt Tradera en obegränsad, icke-exklusiv, oåterkallelig, global, evig, kostnadsfri, fullt överlåtbar och fullt upplåtbar rätt, att använda, kopiera, reproducera, ändra, bearbeta, översätta, överföra, allmänt tillgängliggöra och/eller framföra sådant innehåll för de syften och i de medier, kanaler, tekniker och områden som Tradera bestämmer från tid till annan. Upplåtelsen enligt detta villkor skall, i den utsträckning gällande rätt medger, även omfatta dina ideella rättigheter till innehållet.

Du garanterar och ansvarar för att allt innehåll, som du tillhandahåller oss eller gör åtkomligt för oss vid din användning av Tjänsterna, är korrekt och inte konfidentiell. Du garanterar också att innehållet inte kränker eller gör intrång i någon materiell eller immateriell rättighet tillhörande tredje man.

Tradera tillåter köpare att lämna omdömen av varor som annonseras av säljare via Tjänsten och dessa omdömen kan komma att göras fritt tillgängliga av Tradera på Traderas webbplats.

Traderas behandling och delning av personuppgifter anges i Traderas Integritetspolicy.

Ansvar

Vi strävar efter att upprätthålla god säkerhet och tillgång till Tradera och Tjänsterna, men vi kan inte garantera att Tjänsterna är tillgängliga utan avbrott. Uppdatering av bud och andra meddelandefunktioner i Traderas Tjänster sker inte i realtid. Sådana funktioner kan drabbas av förseningar som är utanför Traderas kontroll.

Vi (och våra moderbolag, dotterbolag, andra närstående bolag, företrädare, tjänstemän, ombud och anställda) ska inte i något fall ansvara gentemot dig för indirekta skador innefattande förlust i näringsverksamhet, förlust av data, utebliven vinst, uteblivna affärstillfällen, förlorat anseende eller avbrott i näringsverksamhet eller för andra skador som vi inte rimligen kunnat förutse och vilka direkt eller indirekt orsakas av:

 • din användning av Tjänsten eller att du inte har kunnat använda Tjänsten;
 • prissättning, frakt eller annan vägledning som Tradera tillhandahåller;
 • förseningar eller avbrott i våra Tjänster;
 • virus eller annan skadlig mjukvara som sprids genom att du kopplar upp dig mot eller länkar till våra Tjänster;
 • tredje mans innehåll, agerande eller passivitet, innefattande skador som orsakas av föremål som annonseras via våra Tjänster;
 • att föremål som påstås göra intrång i tredje mans immateriella rättigheter förstörs;
 • en avstängning eller annan åtgärd som vidtas rörande ditt konto eller brott mot avsnittet Missbruk av Tradera ovan;
 • den tid under vilken eller det sätt på vilket din annons syns i sökresultat enligt avsnittet Villkor för annonsering ovan; eller
 • att du måste ändra rutiner, innehåll eller det sätt på viket du bedriver din näringsverksamhet eller att dina möjligheter att bedriva näringsverksamhet begränsas på grund av att vi ändrar detta Användaravtal eller våra policys.

Du godkänner att du är ensamt ansvarig för att de åtgärder du vidtar följer de lagar och regler som gäller för dig och att de föremål som du annonserar, säljer eller köper, på vår webbplats är lagliga.

Även om vi använder tekniska lösningar för att försöka kontrollera att den information som våra användare tillhandahåller är korrekt, så är kontroll på Internet svårt. Tradera kan inte garantera och ansvarar inte för att den identitet som våra användare har angivit eller att den information som våra användare lämnar på vår webbplats är korrekt.

Om vi, oavsett vad som anges i föregående stycken, skulle anses ansvariga så är vårt ansvar gentemot dig eller tredje man begränsat till det högre av (a) priset för det föremål som sålts på Tradera inklusive den första fraktkostnaden, (b) de avgifter som du har betalt till oss under de tolv månaderna närmast föregående den händelse som orsakade skadan eller (c) SEK 1000.

Bestämmelserna i detta Användaravtal ska inte begränsa Traderas ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet eller Traderas ansvar enligt tvingande lag.

Ersättning

Du ska ersätta oss fullt ut (och våra moderbolag, dotterbolag, andra närstående bolag, företrädare, tjänstemän, ombud och anställda) för alla förluster, kostnader, innefattande rimliga kostnader för juridiskt biträde, som vi ådrar oss på grund av att du bryter mot detta Användaravtal, din felaktiga användning av webbplatsen, tjänster, applikationer och verktyg eller att du bryter mot gällande rätt eller gör intrång i tredje mans rättigheter.

Ytterligare villkor för tilläggstjänsten Butik

Om du använder dig av ”Butik”, vår tilläggstjänst för företagsanvändare, lägger vi stor vikt vid att, bland annat, utbud, produktbeskrivningar och leveransvillkor för din Butik håller en hög standard. Tradera kan därför komma att, utöver vid var tid gällande regler för säljare, ställa ytterligare krav på individuella Butiker avseende bland annat:

 • leveranstid;
 • typ av produkter till försäljning; och
 • kvalitet på bilder och produktbeskrivning.

Om ytterligare villkor blir aktuella för din Butik kommer du uppmanas att vidta rättelse. Om du efter sådan uppmaning inte har vidtagit rättelse inom den tidsgräns som anges i avsnittet ”Ändring av avtal för företagsanvändare” nedan, har Tradera rätt att omedelbart begränsa eller förbjuda tillgång till och användning av tilläggstjänsten enligt villkoren i avsnitt ”Avslutande eller begräsning av företagsanvändares användning av Tjänsterna” ovan. Tradera kan då också komma att ta bort annonser eller annat innehåll som hör till din Butik och vidta andra åtgärder för att hindra dig från att använda din Butik. Ytterligare villkor kring tilläggstjänsten Butik, såsom de prislistor som tillämpas, hittar du under vår sida Butik. För tilläggstjänsten Butik gäller en generell ömsesidig uppsägningstid om 30 dagar.

Om du är konsument

Konsumenter har särskilda rättigheter enligt tvingade konsumenträttsliga lagar och regler. Om du är konsument avser Tradera inte att genom detta Användaravtal begränsa eller förändra dessa rättigheter. Vi avser inte heller att ålägga dig ett större ansvar än vad du har enligt tvingade konsumenträttsliga lagar och regler. Detta gäller bl a bestämmelserna Ansvar och Ersättning i dessa Användarvillkor.

Ranking av företagsanvändare i Tjänsterna

Tradera använder olika parametrar för att ranka en företagsanvändare i Tjänsten, enligt vad som framgår av vår policy för ”Bästa Träff” som finns tillgänglig på Traderas websida.

Tvister

Om en tvist uppstår mellan dig och Tradera avseende Tjänsterna, rekommenderar vi att du först kontaktar oss direkt genom vår Kundservice för att försöka hitta en lösning. Om en tvist inte kan lösas med vår Kundservice kan du begära att ärendet ska eskaleras till Traderas interna system för hantering av klagomål. En andra linjes support kommer då att ansvara för att ge vägledning. Om tvisten inte löses med hjälp av andra linjens support, kommer en tredje linjes support involveras för att slutligt avgöra tvisten. Hantering av klagomål kommer att ske snabbt och effektivt och resultatet kommer att meddelas dig individuellt.

Vi kommer att beakta rimliga förfrågningar att lösa tvisten genom alternativa tvistlösningsmetoder, såsom medling eller skiljeförfarande.

Tradera är villigt att anlita advokaterna Anders Arthur eller Fredrik Norburg för att försöka nå en överenskommelse med företagsanvändare om en lösning på eventuella tvister mellan Tradera och företagsanvändaren som uppstår i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna, inklusive klagomål som inte kunde lösas genom Traderas interna system för hantering av klagomål. 

Svensk rätt skall gälla för alla krav, tvister eller andra frågor som uppkommer med anledning av detta Användaravtal. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol och, för kunder som inte är konsumenter, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Övrigt

Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i detta Användaravtal (eller del därav) vara ogiltig, ska bestämmelsen anses struken och övriga bestämmelser i Användaravtalet ska fortsätta att gälla.

Överlåtelse

Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta Användaravtal utan att i förväg inhämta ditt uttryckliga samtycke, förutsatt att vi överlåter detta Användaravtal på samma villkor eller villkor som inte är mindre förmånliga för dig.

Rubriker

Rubrikerna i detta Avtal är införda enbart i redaktionellt syfte och ska inte påverka eller begränsa innehållet i respektive bestämmelse.

Passivitet

Om vi avstår från att vidta åtgärder om du eller annan begår ett avtalsbrott ska det inte innebära att vi avstår från våra rättigheter att vidta åtgärder med anledning av andra eller liknande avtalsbrott. Vi åtar oss inte att vidta åtgärder med anledning av alla brott mot detta Användaravtal.

Skadelöshetsåtagande

Om du har en tvist avseende tjänster som tillhandahålls av tredje man via våra webbplatser eller med en eller flera användare av Tjänsterna ska du hålla oss (och våra moderbolag, dotterbolag, andra närstående bolag, företrädare, tjänstemän, ombud och anställda) skadeslösa från alla typer av krav och skador (direkta och indirekta), kända eller okända som uppkommer med anledning av sådana tvister.

Ändring av avtal för privatpersoner

Vi har rätt att ändra detta Användaravtal från tid till annan genom att publicera de nya villkoren på www.tradera.com eller skicka dem via e-post. De ändrade villkoren ska börja gälla automatiskt 30 dagar efter att de tillhandahölls. Du har rätt att när du vill avsluta ditt användarkonto hos Tradera enligt vad som framgår ovan. Genom att fortsätta använda Tjänsterna efter att det nya Användaravtalet börjar gälla godkänner du det nya Användaravtalet.

De policys som finns tillgängliga på våra webbplatser kan ändras från tid till annan. Ändringarna gäller från att de publiceras på Traderas webbplatser.

I övrigt kan detta Användaravtal inte ändras om inte du och behörig företrädare för Tradera kommer överens om en ändring skriftligen.

Ändring av avtal för företagsanvändare

Tradera kommer meddela företagsanvändare om alla ändringar av dessa Användarvillkor, inklusive Villkor för betalningar (kunder bosatta i Sverige) och Villkor för betalningar (företag och kunder bosatta utomlands) via e-post. Ändringarna träder i kraft 15 dagar från det datum då e-postmeddelandet med de föreslagna ändringarna skickades. Tradera kan bevilja en längre varselperiod om de föreslagna ändringarna kräver nödvändiga tekniska eller kommersiella anpassningar hos den berörda företagsanvändaren. Om en förlängd varselperiod är tillämplig kommer denna att anges i e-postmeddelandet med de föreslagna ändringarna.

Företagsanvändare ska ha rätt att säga upp dessa Användarvillkor, inklusive Villkor för betalningar (kunder bosatta i Sverige) och Villkor för betalningar (företag och kunder bosatta utomlands) före varselperiodens utgång. En sådan uppsägning ska få verkan inom 15 dagar efter mottagandet av meddelandet.

Varselperioden kan frångås av företagsanvändaren genom ett skriftligt meddelande eller genom en tydlig bekräftelse. Företagsanvändare som saluför nya varor i Tjänsterna ska anses ha bekräftat att avstå från varselperioden, såvida inte en längre uppsägningstid än 15 dagar gäller i enlighet med ovan, i vilket fall varselperioden inte kan frångås.

En varselperiod gäller inte om:

 • Tradera omfattas av en rättslig skyldighet som kräver en ändring av villkoren på ett sätt som inte respekterar varselperioden; eller
 • Tradera måste ändra sina villkor för att hantera en oförutsedd och överhängande fara i syfte att skydda Tjänsterna, konsumenter eller företagsanvändare från bedrägeri, sabotageprogram, skräppost, dataintrång eller andra it-säkerhetsrisker.

Inget agentavtal eller partnerskap

Parterna avser inte och ingår inte genom detta Användaravtal något agentavtal, partnerskap, anställningsförhållande eller franchiseavtal. En person som inte är part till detta Användaravtal har inte rätt att framställa några krav enligt bestämmelserna i detta Användaravtal. Detta ska inte begränsa någon av tredje mans rättigheter som framgår av detta Användaravtal.

Tredje parts immateriella rättigheter

Traderas samarbete med rättighetsinnehavare, Verified Right Owner (VeRO) Program, syftar till att säkerställa att föremål som erbjuds till försäljning inte gör intrång in upphovsrätt, varumärkesrätt eller andra immateriella rättigheter som tillhör tredje man. Vänligen meddela vårt team via vårt (VeRO) Program om du anser att intrång görs i dina immateriella rättigheter. Vi kommer då att göra en hantera ärendet enligt våra interna rutiner.

Fullständig reglering

Detta Användaravtal, Traderas Integritetspolicy och alla policys som finns tillgängliga på vår webbplats utgör hela avtalet mellan dig och Tradera och ersätter alla tidigare överenskommelser och avtal mellan parterna.

Giltighet efter uppsägning

Följande bestämmelser ska fortsätta att gälla vid uppsägning av detta Användaravtal: Avgifter (avseende avgifter som du är skyldig oss), Innehåll, Ansvar, Ersättning, Tvister och skadeslöshetsförbindelsen i denna punkt Övrigt.

Kontakta oss

Meddelanden enligt detta Användaravtal ska skickas med rekommenderat brev till Tradera Marketplace AB, Box 45026, 104 30 Stockholm. Vi ska skicka meddelanden till dig via e-post till den e-postadress som du har registrerat hos Tradera. Du ska anses ha tagit emot meddelandet 24 timmar efter att e-postmeddelandet skickades, om inte den som skickade e-postmeddelandet får ett meddelande om att e-postadressen inte är giltig. Vi kan även skicka meddelanden till dig med rekommenderat brev till den adress som du har registrerat hos oss. Meddelandens om skickats med rekommenderat brev ska anses ha tagits emot av mottagande part tre dagar efter att meddelandet skickades.